اسلایدر

ضوابط و مقررات شهر سازی شهرداری تهران - بخشنامه نما سازی - گروه طراحی تخصصی نماپاتاف http:

ابزار هدایت به بالای صفحه

گروه طراحی تخصصی نماپاتاف

شرکت پاتاف (سهامی خاص) به شماره ثبتی 319/478 در سال 1370 با بهره گیری از تخصص و توان بالقوه گروهی از متخصصین مجرب و کارآزموده در زمینه اجرای پروژه های ساختمانی شروع به فعالیت نموده است .

ضوابط و مقررات شهر سازی شهرداری تهران - بخشنامه نما سازی


این دستورالعمل در دو بخش مشتمل بر الزامات،‌ چک لیست راهنمای طراحی نما و پیوست 


های مربوطه (توصیه ها و تعاریف) به شرح ذیل تدوین گردیده و کلیه ساختمان ها با


مساحت زیربنای 2500 مترمربع و بیشتر در شمول آن قرار می گیرند :

الف- الزامات

1- نحوه طراحی

1-1- طراحی سطوح اصلی و جانبی


1-2- طراحی نمای خرپشته در هماهنگی با نمای ساختمان


  1-3- طراحی و تاکید بر فضای ورودی ساختمان متناسب با سایر اجزاء نما


1-4- مجزا نمودن فضای ورودی سواره و پیاده در زمان طراحی


1-5- پوشش درز انقطاع ساختمان از هر دو طرف با استفاده از مصالح به کار رفته در نما


1-6- عدم استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در ساختمان های مسکونی


1-7- طراحی اتصال مصالح به سازه ساختمان (جزئیات اجرایی)


1-8- مکانیابی الحاقات مانند کانال ها و لوله های تاسیساتی، کولر و نظایر آن در بخش 


های غیر قابل رویت از معبر عمومی و در صورت عدم امکان ارائه طرح پوشش آن ها 


هماهنگ با نمای ساختمان


1-9- طراحی آبچکان، قرنیز بام و کف پنجره ها در جلوگیری از لغزش آب باران بر روی سطح 


نما


1-10- طراحی ناودان و سایر کانال های تخلیه آب باران در داخل ساختمان


1-11- طراحی محل نصب هرگونه تابلو، تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی نمای ساختمان های 


غیرمسکونی منطبق بر مواد مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان


1-12- رعایت تراز کف خیابان در زمان طراحی ورودی های ساختمان (اعم از سواره و پیاده)


1-13- عدم توسعه دسترسی سواره و پیاده به خارج از حریم ملک (بالابر معلول،‌ پله،‌ رامپ 


و ...)


1-14- تامین فاصله ایمنی حداقل 2 متر بین نمای ساختمان تا پیاده رو و خط محدوده زمین 


در ساختمان های غیر مسکونی نما شیشه ای


1-15- استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای باز و


معبر که دارای عرض 0/9 متر و مساحت بیش از 1/50 متر می باشند.


2- نقشه ها و مدارک مورد نیاز نما جهت صدور پروانه ساختمان

2-1- جانمایی طرح پیشنهادی در محیط زمینه و نمایش و نحوه تطبیق با عناصر همجوار


حداقل دو پلاک از هر طرف ملک (مقیاس 1/200) به همراه تصاویری از بناهای همجوار


2-2- نقشه های نمای پیشنهادی با جزئیات کامل شامل ابعاد بازشوها،‌ ورودی،‌ رنگ،


مصالح و ... (مقیاس 1/50)


2-3- نقشه های نمای تمام جبهه های اصلی ساختمان به همراه سایر نقشه های


معماری فاز یک ساختمان (مقیاس 1/100)


2-4- جزئیات اتصالات نما به اسکلت ساختمان به مقیاس 1/20 (شامل نقشه سازه 


نگهدارنده نما)


2-5- برش (عمودی و افقی) از نحوه تعبیه پنجره ها در دیوار به مقیاس 1/10


2-6- تکمیل و تایید چک لیست های طراحی (مطابق بند ب دستورالعمل) توسط مهندس 


معمار به منظور درج در سوابق پلاک ثبتی


2-7- درج مشخصات کامل مصالح (رنگ، جنس، ضخامت،‌ ابعاد) در جدول اطلاعات نقشه 


های نما


3- ساز و کارهای اجرایی

3-1- صدور گواهی پایان کار ساختمان منوط به انطباق مراحل اجرای ساختمان با نقشه ای


مصوب (اعم از پلان،‌ نما، حجم کلی و سایر جزئیات نما) خواهد بود.


3-2- کلیه مناطق نتایج اقدامات انجام شده نسبت به این دستورالعمل را در هر سه (3) ماه 


یکبار به اداره کل معماری و ساختمان حوزه معاونت شهرسازی و معماری ثاعلام تا در


صورت لزوم نسبت به بازنگری مجدد دستورالعمل اقدام گردد.


3-3- بررسی طراحی نمای ساختمان های 12 طبقه و بیشتر و یا با زیر بنای 20000 


مترمربع و بیشتر به عهده شورای معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری خواهد بود.


ب- چک لیست های راهنمای طراحی و اجرای نما

1- آیا نمای جبهه های اصلی و جانبی ساختمان طراحی گردیده است؟


- بله


- خیر


2- طراحی نمای خرپشته در هماهنگی با نمای ساختمان طراحی شده؟


- بله


- خیر


3- ورودی ساختمان در طراحی مورد تاکید قرار گرفته؟


- بله


- خیر


4- فضای ورودی سواره و پیاده تفکیک گردیده؟


- بله


- خیر


5- درز انقطاع ساختمان در هماهنگی با نما پوشش دارد؟


- بله


- خیر


6- آیا به عدم استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در طراحی ساختمان های مسکونی توجه گردیده؟


- بله


- خیر


7- اتصالات مصالح به سطح بدنه ساختمان (جزئیات اجرایی) ارائه گردیده؟


- بله


- خیر


8- مکانیابی الحاقات (مانند کانال ها و لوله های تاسیساتی، کولر و نظایر آن) در بخش 


های غیر قابل رؤیت ساختمان طراحی گردیده؟


- بله


- خیر


9- طراحی آبچکان،‌ قرنیز بام و کف پنجره ها به نحوی است که از لغزش آب باران بر روی 


سطح نما جلوگیری نماید؟


- بله


- خیر


10- طراحی کانال های تخلیه آب باران و ناودان و در داخل ساختمان پیش بینی شده؟


- بله


- خیر


11- طراحی محل نصب هرگونه تابلو، تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی نمای ساختمان های 


غیر مسکونی منطبق بر مواد بیستم مقررات ملی ساختمان می باشد؟


- بله


- خیر


12- آیا در طراحی ورودی های ساختمان (اعم از پیاده و سواره) تراز کف خیابان رعایت 


گردیده؟


- بله


- خیر


13- دسترسی سواره و پیاده به ساختمان (بالابر معلول، پله و رامپ) در محدوده ملک 


طراحی گردیده؟


- بله


- خیر


14- آیا فاصله ایمنی حداقل 2 متر بین نمای ساختمان تا پیاده رو و خط محدوده زمین در 


ساختمان های غیر مسکونی بیش از 4 طبقه دارای نمای شیشه ای رعایت گردیده است؟


- بله


- خیر


15- استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای باز و


معبر که دارای عرض 0/9 متر و مساحت بیش از 1/50 متر مربع می باشند رعایت شده است؟- بله


- خیر


پ- توصیه های طراحی

1- ایجاد رواق یا پیش آمدگی سقف طبقه همکف برای ایجاد سایه و جذابیت بصری در 


سطح نما


2- تاکید بر فضای ورودی ساختمان ها با استفاده از تمهیداتی متناسب با ساختار اصلی در 


طراحی پلان، مانند عقب رفتگی با پیش آمدگی، سایبان (در حد حریم ملک) و سایر موارد


مشابه به نحوی که خاصیت دعوت کنندگی و جذابیت را القا نماید.


3- ایجاد عقب نشینی ساختمان از بر معبر اصلی (پیشخوان فضایی) در جهت ایجاد فضای


شهری مطلوب یا ایجاد فضای سبز، مبلمان شهری، آب نما و مجسمه و نیمکت.


4- در قطعاتی که دارای عرض بیش از حد متعارف در محل می باشند، تقسیم پهنه نما به 


پهنه های کوچکتر، متناسب با دانه بندی قالب در ساختمان های همجوار، با استفاده از 


تمهیدات مناسب در طراحی معماری (پلان و نما)


5- به منظور تامین مطلوبیت بصری در بافت های شهری استفاده از جاگلی (فلاورباکس)


در لبه بالکنی ها و یا در مجاورت پنجره ها، مشروط بر اتصال ثابت بر سطح نما.


6- استفاده از نور، رنگ و سایه روشن در سطح نما، به نحوی که جذابیت بصری تاکید


گردد.


7- استفاده از پوشش گیاهی در سطح بام و نمای ساختمان


8- طراحی فرم سقف ساختمان ها در هماهنگی با بناهای همجوار، به نحوی که تکمیل


کننده فرم سقف همجواری ه و زمینه موجود باشد.


9- ایجاد هماهنگی در خط آسمان (خط بام، خط پیشانی ساختمان، پیش آمدگی در و پنجره) با همجواری ها


10- انطباق طراحی سقف با اقلیم خرد محله (نزولات جوی/تابش آفتاب)


11- استفاده از ریتم و الگوی مشخص در ابعاد و فرم بازشوها (در و پنجره ها)، لبه بالکنی 


ها و دست اندازها با توجه به الگوی به کارگرفته در نمای ساختمان های مجاور


12- ایجاد در جداره خیابان ها توجه و تاکید بر خط و لبه ساختمان های مجاور


13- طراحی ارتفاع قرنیز در خط پایه ساختمان هماهنگ با شیب زمین و ساختمان های 


مجاور و نیز انتخاب مصالح مناسب، مقاوم و قابل شستشو


14- آرایش و تزئین دیواره ها و جداره های صاف و یکدست


ت- تعاریف

نمای ساختمان : بخشی از جداره خارجی ساختمان است که در معرض دید عموم قرار دارد.


نمای شیشه ای پیوسته : به نمایی اطلاق می گردد که دارای سطوحی از شیشه باشد


بطوریکه در تقسیم آن به سطوح 20 مترمربع و بیشتر، جداکننده ای با مصالح دیگر در بین 


نباشد.


اجزاء ساختمان : ورودی ها، پنجره ها، تراس ها و بالکن ها و ....

ارکان اصلی نما : ریتم های افقی (ترکیب لبه های افقی بالای فضاها با طبقات) و ریتم


های عمودی (جرزها و ...) و خط آسمان


- ریتم : تکرار منظم و پیوسته گروه عناصر و اجزای تشکیل دهنده نمای ساختمان
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 27 آبان 1393 ساعت 11:20 | نویسنده: مهندس ناجی آربافر 09198648328 | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
کلمات کلیدی: طراحی نما ، نما سازی ، نمای ساختمان ، نمای مدرن ، نما رومی ، نما کلاسیک ، طراح نما ، شرکت معماری ، طراحی نمای کامپوزیت ، نمونه نما ، نما ، طراحی نمای ساختمان ، مهندسی نما ، نما کار ، طراحی نمای ساختمان مسکونی ، عکس نما ، نما تراورتن ، نما آنتیک ، نمای سه بعدی ، نمای سنگ ، نمای آجری ، نمای چوب ، نمای ترکیبیدکوراسیون داخلی منازل و اماکن اداری و تجاری هتلها و سالنهای پذیرایی بانکها و موسسات دولتی بازسازی کلی برجهای اداری و مجتمع های مسکونی اعم از : پارکت موکت کف پوش کاغذ دیواری دیوار پوش رنگ آمیزی نقاشی گچبری آرک کابینت دکور چوب مبلمان اداری مبلمان مسکونی انواع پرده های پارچه ای پرده عمودی کرکره پرده حصیری سنگ نما سنگ دکوراتیو سنگ کف سنگ مرمریت گرانیت تراورتن دهبید نمای کامپوزیت مینرال اجرای سقف کاذب سقف آرمستراگ پنلهای پی وی سی تایل گچی سقف کناف الهیه , جردن , آفریقا , فرشته , محمودیه , تجریش , ونک , ولنجک , شهرک غرب , سعادت آباد , آتی ساز , آرژانتین , آپادانا , نیلوفر , میرداماد , ظفر , شریعتی , پاسداران , دولت , زعفرانیه , نیاوران , فرمانیه , کامرانیه , پارک وی , ولیعصر , آریاشهر , مرزداران , شهرک ژاندارمری , اوین , سید خندان , سهروردی , تهرانپارس , پل رومی , گاندی , شمال تهران , غرب تهر ان , امیرآباد , انقلاب , یوسف آباد , مطهری , عباس آباد , پل صدر , دیباجی , دولت , یخچال , رسالت , تهرانپارس , میدان ولیعصر , بلوار کشاورز , زرتشت , پارک ساعی , پارک ملت , جنت آباد , باغ فردوس , کرج , اندیشه , یزد , اصفهان , شیراز , رشت , شمال , بهشهر , بندر انزلی , چالوس , اهواز , گیلان , تنکابن , بابلسر , بندر عباس , مشهد , تبریز , ارومیه , اردبیل , قم , اراک , قزوین , کرمان , سمنان , ساری , زنجان , زاهدان , اردبیل , تفرش , ایلام , کرمانشاه , همدان , شهر کرد , بوشهر , کیش , قشم , دبی و کلیه شهرستانهای ایران , دکوراسیون داخلی , بهترین دکوراسیون داخلی , شرکت دکوراسیون داخلی , شرکت دکوراسیون داخلی تهران دکوراتیو , تهران دکور , مجری دکوراسیون داخلی , اجرا دکوراسیون داخلی , طراح دکوراسیون داخلی , معماری داخلی , بازسازی ساختمان , طراحی داخلی , طراحی دکوراسیون داخلی , دکوراسیون داخلی مسکونی , دکوراسیون داخلی اداری , فضا سازی داخلی , چیدمان منزل , بازسازی کلی و جزئی ساختمان , تزئینات داخلی , تزئینات داخلی ساختمان , مبلمان اداری , مبلمان مسکونی , مبلمان استیل , بهترین مجری دکوراسیون داخلی , بهترین طراح داخلی , بهترین شرکت دکوراسیون داخلی , دکوراسیون داخلی مرزداران , تزئینات داخلی مرزداران , کاغذ دیواری مرزداران , پارکت مرزداران , کابینت مرزداران , بزرگترین مرجع دکوراسیون داخلی , بورس دکوراسیون داخلی , سایت دکوراسیون داخلی , بهترین سایت دکوراسیون داخلی , نمایندگی کاغذ دیواری آیدی , نمایندگی کاغذ دیواری رویال , نمایندگی کاغذ دیواری مدا , نمایندگی کاغذ دیواری آرت , نمایندگی کاغذ دیواری تاپ , نمایندگی فروش کاغذ دیواری خارجی , نمایندگی فروش کاغذ دیواری ایرانی , نمایندگی فروش پالاز موکت , سایت پالاز موکت , موکت , کاغذ دیواری , کف پوش , پارکت , لمینت , پرده , سنگ آنتیک , سنگ نما , نما کامپوزیت , پرده شید , پرده پارچه ای , پرده لور دراپه , پرده عمودی , پرده کرکره , پرده تصویری , پلی دراپه , دفتر فروش سنگ , دفتر فروش کاغذ دیواری رویال , بورس کاغذ دیواری سهروردی , بورس پارکت سهروردی , بورس کابینت سهروردی , پالاز موکت سهروردی , دکوراسیون داخلی سهروردی , پرده سهروردی , بورس موکت سهروردی , بورس موکت خارجی سهروردی , عرضه مستقیم کاغذ دیوار ی سهرور دیلیست قیمت ها - طراحی نما لیست قیمت ها - طراحی نماهزینه طراحی نماactivitiesی قیمت طراحی نمای ساختمان, هزینه طراحی نمای ساختمان, سفارش طراحی نما, طراحی نمای ساختمان مسکونی, شرکت طراحی نما طراحی نمای ساختمان

پیج رنک